Публични органи

Намерени са 535 публични органа

Агенция "Митници" Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Агенция "Пътна инфраструктура" Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Агенция за държавна финансова инспекция Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Агенция за социално подпомагане Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Агенция за устойчиво енергийно развитие Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Агенция за хората с увреждания Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Агенция за ядрено регулиране Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Агенция по вписванията Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Агенция по геодезия картография и кадастър Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Агенция по заетостта Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Агенция по обществени поръчки Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Академия на Министерство на вътрешните работи (МВР) Лица финансирани от бюджета задължени да предоставят информация
0 направени заявления.
Добавено на .
Басейнова дирекция - Благоевград Западнобеломорски район Държавни органи - Изпълнителна власт - Териториални органи в системата на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Басейнова дирекция - Варна Черноморски район Държавни органи - Изпълнителна власт - Териториални органи в системата на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Басейнова дирекция - Плевен Дунавски район Държавни органи - Изпълнителна власт - Териториални органи в системата на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район Пловдив Държавни органи - Изпълнителна власт - Териториални органи в системата на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Българска агенция за инвестиции Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Българска агенция по безопасност на храните Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Български институт за стандартизация Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени със закон
0 направени заявления.
Добавено на .
Български институт по метрология Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени със закон
0 направени заявления.
Добавено на .
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени със закон
0 направени заявления.
Добавено на .
Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Дирекция Национален парк - Банско Пирин Държавни органи - Изпълнителна власт - Териториални органи в системата на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Дирекция Национален парк - Благоевград Рила Държавни органи - Изпълнителна власт - Териториални органи в системата на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Дирекция Национален парк - Габрово Централен балкан Държавни органи - Изпълнителна власт - Териториални органи в системата на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Дирекция за национален строителен контрол Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени със закон
0 направени заявления.
Добавено на .
Държавен културен институт към министъра на външните работи Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени със закон
0 направени заявления.
Добавено на .
Държавен фонд "Земеделие" Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени със закон
0 направени заявления.
Добавено на .
Държавна агенция за бежанците Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Държавна агенция за българите в чужбина Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Държавна агенция за закрила на детето Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Държавна агенция за национална сигурност Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Държавна агенция „Архиви“ Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени със закон
0 направени заявления.
Добавено на .
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни комисии
0 направени заявления.
Добавено на .
Държавна комисия по сигурността на информацията Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни комисии
0 направени заявления.
Добавено на .
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни комисии
0 направени заявления.
Добавено на .
Държавна комисия по хазарта Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни комисии
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция "Борба с градушките" Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция "Медицински одит" Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция "Морска администрация" Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция "Национален филмов център" Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция по горите Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция по лекарствата Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция по лозата и виното Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция по околна среда Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция по сортоизпитване апробация и семеконтрол Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция по трансплантация Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Институт по публична администрация Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Комисия за защита на конкуренцията Държавни органи - Независими органи на власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Комисия за защита на личните данни Държавни органи - Независими органи на власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Комисия за защита от дискриминация Държавни органи - Независими органи на власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Комисия за регулиране на съобщенията Държавни органи - Независими органи на власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Контролно-техническа инспекция Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени със закон
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерски съвет Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на външните работи Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на вътрешните работи Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на здравеопазването Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на земеделието и храните Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на икономиката и енергетиката Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на инвестиционното проектиране Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на културата Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на младежта и спорта Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на образованието и науката Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на околната среда и водите Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на отбраната Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на правосъдието Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на регионалното развитие Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на труда и социалната политика Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Министерство на финансите Държавни органи - Изпълнителна власт - Централни органи на изпълнителната власт
0 направени заявления.
Добавено на .
Национален институт за помирение и арбитраж Държавни органи - Изпълнителна власт - Изпълнителни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Национален осигурителен институт Публичноправни субекти задължени да предоставят информация
0 направени заявления.
Добавено на .
Национален статистически институт Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Национален център за информация и документация Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени с постановление на МС
0 направени заявления.
Добавено на .
Национална агенция за оценяване и акредитация Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Национална агенция за приходите Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Национална агенция за професионално образование и обучение Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни агенции
0 направени заявления.
Добавено на .
Национална здравноосигурителна каса Публичноправни субекти задължени да предоставят информация
0 направени заявления.
Добавено на .
Национална служба за растителна защита Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени със закон
0 направени заявления.
Добавено на .
Национална служба за съвети в земеделието Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени със закон
0 направени заявления.
Добавено на .
Национална служба по зърното и фуражите Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени със закон
0 направени заявления.
Добавено на .
Национално бюро за правна помощ Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени със закон
0 направени заявления.
Добавено на .
Областна администрация - Благоевград Държавни органи - Изпълнителна власт - Областни администрации
0 направени заявления.
Добавено на .
Областна администрация - Бургас Държавни органи - Изпълнителна власт - Областни администрации
0 направени заявления.
Добавено на .
Областна администрация - Варна Държавни органи - Изпълнителна власт - Областни администрации
0 направени заявления.
Добавено на .
Областна администрация - Велико Търново Държавни органи - Изпълнителна власт - Областни администрации
0 направени заявления.
Добавено на .

Не намирате това, което искате?